Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy Prof. dr hab. med. Urszulę Radwańską

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy Prof. dr hab. med. Urszulę Radwańską

Wielce Szanowna Rodzino Pani Profesor Urszuli Radwańskiej,
Szanowni Państwo,

Z prawdziwym i głębokim żalem przyjęliśmy w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej wiadomość o śmierci Pani Profesor Radwańskiej, naszego Nauczyciela i Mistrza, jednego z Pionierów i Twórców onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce.

Pani Profesor w 1952 r. bezpośrednio po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim w Poznaniu i stażu podyplomowego podjęła pracę w Klinice Dziecięcej w Poznaniu utworzonej i kierowanej przez Prof. Karola Jonschera, a po Jego śmierci od 1956 r. przez Prof. Teodora Rafińskiego.

Już od pierwszych lat pracy Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się na chorobach układu krwiotwórczego u dzieci, które stały się przedmiotem jej rozprawy doktorskiej i rozprawy habilitacyjnej.

Po utworzeniu Instytutu Pediatrii i wyodrębnieniu I Kliniki Chorób Dzieci oraz objęciu kierownictwa tej Kliniki w 1978 r. Pani Profesor Radwańska konsekwentnie realizowała pionierski zamiar utworzenia interdyscyplinarnego ośrodka kompleksowego leczenia chorób nowotworowych u dzieci, jednego z pierwszych tego typu w Polsce, obejmującego chemioterapię, leczenie operacyjne, radioterapię i odpowiednie leczenie wspomagające. Ten cel udało się Pani Profesor zrealizować już na początku lat 80-tych, co było wybitnym osiągnięciem organizacyjnym, które doprowadziło do znamiennej poprawy wyników leczenia nowotworów u dzieci z Poznania i Wielkopolski.

Dodatkowo w 1989 roku dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Profesor na terenie Kliniki powstał pierwszy w Polsce dziecięcy oddział transplantacji szpiku kostnego, co zainicjowało proces stopniowego upowszechnienia tej metody leczenia w onkologii i hematologii dziecięcej.

Ponieważ od objęcia przez Panią Profesor Radwańską w 1978 r. kierownictwa I Kliniki Chorób Dzieci priorytetowa działalność Kliniki koncentrowała się na leczeniu nowotworów u dzieci, dlatego w 1994 r. I Klinika Chorób Dzieci po wyodrębnieniu z niej Kliniki Pneumonologii Dziecięcej, przekształcona została przez Pania Profesor w Klinikę Hematologii i Onkologii Dziecięcej, którą Pani Profesor kierowała aż do chwili przejścia na emeryturę w 1996 r.

Doceniając znaczenie współpracy międzyośrodkowej, jako niezbędnego czynnika postępu w zakresie onkologii dziecięcej, Pani Profesor Radwańska – wraz z Prof. J. Armatą z Krakowa oraz Prof. J. Bogusławski-Jaworską z Wrocławia – doprowadziła w 1974 r. do powstania Polskiej Grupy Pediatrycznej ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków (PPDdsLBiC), jednej z pierwszych tego typu grup roboczych w Europie, która początkowo skupiała 7, a obecnie wszystkich 17 ośrodków onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce. Powołanie Grupy w zasadniczy sposób przyczyniło się i nadal się przyczynia do zagwarantowania postępu w leczeniu chorób nowotworowych układu krwiotwórczego u polskich dzieci.

W 1992 r., wobec wciąż niezadowalającej organizacji i niekorzystnych wyników leczenia nowotworowych guzów litych u dzieci, z inicjatywy Pani Profesor Radwańskiej utworzona została Polska Pediatryczna Grupa ds. Leczenia Guzów Litych u Dzieci, dzięki której w ciągu zaledwie kilku lat wyniki leczenia guzów litych znacznie się poprawiły, a Pani Profesor była pierwszą przewodniczącą tej Grupy.

Pani Profesor bardzo aktywnie współpracowała, zwłaszcza w fazie tworzenia ram organizacyjnych leczenia chorób nowotworowych u dzieci w Polsce, z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi, przede wszystkim niemieckimi, w Berlinie (Prof. Riehm, Prof. Henze), Hanowerze (Prof. Riehm, Prof. Welte) oraz w Münster (Prof. Schellong).

Pani Profesor była znakomitym Wychowawcą i Nauczycielem wielu pokoleń studentów, pediatrów i onkohematologów dziecięcych. Była promotorem 16 przewodów doktorskich, opiekunem 3 przewodów habilitacyjnych, a dwóch wychowanków otrzymało tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Dla wszystkich swoich wychowanków Pani Profesor stanowiła i nadal stanowi wzór niespożytej energii, troski o zapewnienie dzieciom z chorobą nowotworową najlepszego leczenia wbrew wszelkim trudnościom, naukowej pasji, umiejętności wizjonerskiego myślenia, konsekwencji w realizacji postawionych celów oraz wspierania rozwoju zawodowego i naukowego młodych lekarzy. a także umiejętności czerpania radości z wykonywanego zawodu.

Za przekazane nam wartości i wiedzę w imieniu wszystkich uczniów z całego serca dziękuję Pani Profesor i zapewniam, że nigdy o tym nie zapomnimy, a nasza wdzięczność nie ustanie.

Rodzinę i Najbliższych Pani Profesor uprzejmie proszę przyjęcie wyrazów najgłębszego współczucia, które składam w imieniu Zespołu Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej.

Prof. dr hab. Jacek Wachowiak


Fot. www.poznan.pl