Kwalifikacja do aferezy komórek krwiotwórczych i autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci z mięsakiem Ewinga – rekomendacje PPGTKK

Kwalifikacja do aferezy komórek krwiotwórczych i autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci z mięsakiem Ewinga – rekomendacje PPGTKK

Po spotkaniu przedstawicieli Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych (PPGTKK), w dniu 2 sierpnia 2022 roku, wydano rekomendacje dot. kwalifikacji do aferezy komórek krwiotwórczych i autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych (auto-HSCT) u dzieci z mięsakiem Ewinga. Prezentujemy je w treści artykułu.

Rekomendacje Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych (PPGTKK) dotyczące kwalifikacji do aferezy komórek krwiotwórczych i autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych (auto-HSCT) u dzieci z mięsakiem Ewinga (ES).

Rekomendacje grupy powstały w oparciu o aktualne dane z publikacji medycznych oraz własne opublikowane i nieopublikowane doświadczenia. Na tej podstawie niżej wymienieni kierownicy wszystkich dziecięcych ośrodków transplantacyjnych:

 • Profesor Jacek Wachowiak – Poznań
 • Profesor Krzysztof Kałwak – Wrocław
 • Profesor Jan Styczyński – Bydgoszcz
 • Profesor Jolanta Goździk – Kraków
 • Profesor Iwona Malinowska – Warszawa, WUM
 • Profesor Katarzyna Drabko – Lublin

oraz Profesor Anna Raciborska, IMID Warszawa, Koordynator leczenia mięsaka Ewinga w ramach Polskiej Pediatrycznej Grupy Leczenia Guzów Litych, ustalili w drodze dyskusji, a następnie głosowania, że do aferezy komórek kwalifikują się pacjenci:

 1. w wieku poniżej 14 lat i rozsianym ES za wyjątkiem ES z izolowanymi przerzutami do płuc lub opłucnej. W przypadku pierwotnego nacieczenia po uzyskaniu udokumentowanej remisji w szpiku;
 2. w wieku poniżej 14 lat i zlokalizowanym ES i objętością guza ≥ 200 ml w chwili rozpoznania;
 3. z niekorzystną odpowiedzią na chemioterapię indukującą (≥ 10% żywych komórek w utkaniu resekowanego guza). Afereza powinna być wykonana jak najszybciej po uzyskaniu wyniku hist-pat;
 4. z guzem nieoperacyjnym o objętości < 200 ml z niekorzystną odpowiedzią na chemioterapię indukującą (< 50% regresji masy guza);
 5. pacjenci w wieku powyżej 14 lat po uzyskaniu pozytywnej opinii konsylium (2 transplantologów i koordynator) o indywidualnych wskazaniach do auto-HSCT;
 6. pacjenci ze wznową ES niezależnie od wieku, po 2 cyklach chemioterapii, jeżeli co najmniej spostrzega się częściową remisję lub stabilizację choroby.

Ponadto ustalono, że pacjenci, którzy mają wskazanie do leukaferezy oraz posiadają wyseparowane i zamrożone komórki krwiotwórcze mają również wskazania do auto-HSCT.

Protokołowała:
Prof. dr hab. med. Katarzyna Drabko

Przewodniczący PPGTKK
Prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak

02.08.2022