Modele organizacyjne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w okresie przejściowym z wieku dziecięcego w wiek dorosły: propozycje Pediatrycznego Zespołu Ekspertów Narodowej Strategii Onkologicznej

Modele organizacyjne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w okresie przejściowym z wieku dziecięcego w wiek dorosły: propozycje Pediatrycznego Zespołu Ekspertów Narodowej Strategii Onkologicznej

Zespół ekspertów z dziedziny onkologii i hematologii dziecięcej przygotował propozycje do Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) w zakresie: opracowania możliwości rozwiązań systemowych dotyczących problemu „przejścia” leczonych pacjentów pediatrycznych pod opiekę onkologów klinicznych, w zakresie aktualnego leczenia, w tym leczenia podtrzymującego, opieki po leczeniu, wieloletniej opieki odległej, postępowania w wypadku wznowy choroby po 18. r.ż.

„Przejście” musi się odbywać na szczeblu ośrodka koordynującego, tj. w rozumieniu NSO na szczeblu wojewódzkim. Uwzględniono zróżnicowanie rozwiązań dla grup nowotworów: hematologicznych, mięsaków, nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN), biorąc pod uwagę również postępowanie z dziećmi, u których rozpoznano nowotwór występujący u dorosłych, postępowanie z dorosłymi, u których rozpoznano nowotwór dziecięcy oraz system opieki nad pacjentami z zespołami genetycznymi na przykładzie neurofibromatoz. Zaproponowano rozwiązanie systemowe i wytyczne
w zakresie opieki długoterminowej, zaproponowano utworzenie poradni obserwacyjnych dla osób wyleczonych w zakresie opieki odległej i monitorowania odległych następstw, zaproponowano konieczność ustalenia wytycznych dla pacjenta.

Źródło: Przegląd Pediatryczny