Modernizacja systemu e-KRN+ i Polski Rejestr Onko-Hematologiczny (PROH)

Modernizacja systemu e-KRN+ i Polski Rejestr Onko-Hematologiczny (PROH)

Jeszcze w tym roku uruchomiony zostanie nowy system e-KRN+ oraz pierwszy rejestr narządowy – Polski Rejestr Onko-Hematologiczny (PROH). W związku w tym, zespół Krajowego Rejestru Nowotworów zaprasza pracowników placówek medycznych na spotkanie informacyjne, podczas którego zostaną omówione szczegóły techniczne i organizacyjne planowanych zmian.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie realizuje projekt badawczy pn. „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)”. Celem projektu jest modernizacja Krajowego Rejestru Nowotworów oraz utworzenie rejestrów narządowych (RN) dla poszczególnych typów (grup) nowotworów złośliwych. Pierwszym utworzonym i implementowanym RN będzie Polski Rejestr Onko-Hematologiczny (PROH), którego zadaniem będzie gromadzenie danych o nowotworach układu krwiotwórczego i limfatycznego, poszerzonych (w stosunku do e-KRN+) o informacje dotyczące, m.in. poszczególnych linii leczenia, zastosowanych leków oraz efektów leczenia w zależności od zastosowanych terapii. Docelowo utworzona zostanie wspólna Platformy IT dla rejestrów onkologicznych (ZPRO – Zintegrowana Platforma Rejestrów Onkologicznych). Kolejnym ważnym celem projektu jest integracja systemu e-KRN+ z systemami szpitalnymi usługodawców, który zakłada pominięcie udziału lekarzy w wypełniania formularzy zgłoszenia nowotworu do KRN/RN.

W związku z modernizacją e-KRN+ wystąpią dwie zmiany dotyczące zgłaszania danych o pacjentach chorych na nowotwory. Pierwsza z nich dotyczy rozszerzenia zakresu gromadzonych danych (w KRN i PROH), co będzie wymagało zmiany obecnie obowiązującego schematu przekazywania danych. Druga zmiana będzie dotyczyła możliwości wdrożenia pełnej integracji systemu szpitalnych HIS z systemem e-KRN+, która pozwoli na zwolnienie lekarzy i innego personelu medycznego z obowiązku manualnego wypełniania formularzy KRN i PROH, a co za tym idzie na znaczną oszczędność czasu lekarzy.

Podstawą wprowadzanych zmian będą rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące obowiązku zgłaszania danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe do KRN oraz powołania Rejestru Narządowego pn. „Polski Rejestr Onko-Hematologiczny (PROH)”.

Przewidywana implementacja nowego systemu e-KRN+ oraz Rejestru Narządowego PROH planowana jest na koniec trzeciego kwartału 2022 roku.

Spotkania dotyczące nowego systemu e-KRN+

W celu przybliżenia koncepcji i szczegółów technicznych/organizacyjnych projektu e-KRN+ oraz PROH zespół Krajowego Rejestru Nowotworów zaprasza na telekonferencję, podczas której omówione zostaną szczegóły obu rejestrów, a pracownicy KRN odpowiedzą na pytania dotyczące procesu integracji HIS z systemem e-KRN+.

Proponowane terminy telekonferencji do wyboru (tylko jeden termin do wyboru):

  1. 12 maja 2022, godz. 10:00
  2. 19 maja 2022, godz. 10:00
  3. 9 czerwca 2022, godz. 10:00
  4. 23 czerwca 2022, godz. 10:00

Osoby zainteresowane udziałem w telekonferencji, prosimy o kontakt zŁ

Dr. Jerzym Tyczyńskim (jerzy.tyczynski@pib-nio.pl, tel. 22 570 94 01) lub
Dr. Urszulą Wojciechowską (urszula.wojciechowska@pib-nio.pl), tel. 22 570 94 35).