Tytuł Doctora Honoris Causa dla prof. Alberto Orfao

Tytuł Doctora Honoris Causa dla prof. Alberto Orfao

Rektor i Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zapraszają na uroczystość nadania tytułu Doctora Honoris Causa prof. Alberto Orfao. Uroczystość odbędzie się 13 września 2023 r. o godz. 11.00 w Katowicach.

Program uroczystości:

  • Hymn państwowy
  • Otwarcie uroczystości
  • Laudacja promotora, prof. Tomasza Szczepańskiego
  • Uroczysta promocja Doctora Honoris Causa, prof. Alberto Orfao
  • Wystąpienie laureata
  • Gaudeamus

Alberto Orfao jest profesorem zwyczajnym w dziedzinie immunologii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Salamance. Pełni funkcję wicedyrektora Centrum Badań nad Rakiem tej uczelni oraz funkcję dyrektora Cytometrii Ogólnej i Sortowni Komórek Uniwersytetu w Salamance. Ponadto profesor Orfao jest dyrektorem naukowym Hiszpańskiego Narodowego Banku DNA im. Carlosa III i Sieci Biobanków Nowotworów Castilla y Leon. Jako profesor uniwersytetu przez ponad 25 lat nauczania w dziedzinie immunologii jest odpowiedzialny za wykształcenie co najmniej 10 000 studentów Uniwersytetu w Salamance na Wydziałach Medycznych oraz na Wydziałach Farmacji i Biologii. Obecnie na Uniwersytecie w Salamance prowadzi zespół 5 profesorów zwyczajnych i adiunktów. Ponadto Profesor Orfao promuje edukację w zakresie nowych technologii. W oparciu o jego osiągnięcia w edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego powstało również pięć 5-letnich ścieżek edukacyjnych w ramach doskonalenia.

Działalność badawcza Profesora Orfao koncentruje się na analizie oddziaływań między układem odpornościowym a rozwojem i progresją nowotworów. Za swoją działalność badawczą został wyróżniony z ponad 65 naukowców w Centrum Badań Onkologicznych w Zintegrowanej Jednostce Badawczej w ramach Narodowego Hiszpańskiego Centrum Sieci Badań Biomedycznych. Był promotorem 52 doktorantów w kilku europejskich i międzynarodowych uniwersytetach (Uniwersytet w Salamance oraz Uniwersytety w Alcala de Henares, Palermo, Coimbra, Lizbona, Porto, Rio de Janeiro), z czego 21 jego doktorantów, którzy uzyskali tytuł doktora na Uniwersytecie w Salamance zostało nagrodzonych za najlepszą pracę doktorską roku. Ponadto jest współautorem 1206 publikacji i rozdziałów książkowych, w tym 791 prac naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, jego sumaryczny indeks Hirscha wynosi 96. a liczba cytacji przekracza 50,000. Brał udział w 90 projektach badawczych, w tym w 10 europejskich i 8 międzynarodowych. Ponadto jest wynalazcą 70 patentów. Od 2021 roku jest jednym z autorów klasyfikacji – International Consensus Classification (ICC) znanego wcześniej jako związek doradztwa klinicznego Klasyfikacji Nowotworów Układu Krwiotwórczego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Kilka z jego wykładów naukowych przełożyło się na innowacyjne osiągnięcia technologiczne i narzędzia, które rozpowszechniły na całym świecie rutynową diagnostykę i monitorowanie opieki nad pacjentami, równolegle z utworzeniem kilku firm biotechnologicznych, szczególnie w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. 

Otrzymał ponad 40 nagród i wyróżnień, w tym nagrodę Berenda Howena przyznawaną przez Międzynarodowe Towarzystwo Hematologicznej Diagnostyki Laboratoryjnej oraz nagrodę Wallace’a Coultera przyznawaną przez Międzynarodowe Towarzystwo Cytometrii Klinicznej. Obecnie jest członkiem kolegium redakcyjnego kilku czasopism naukowych, takich jak Leukemia, Haematologica, Blood Research, Human Genetics i Cytomerty.

Profesor Alberto Orfao jest założycielem i współprzewodniczącym konsorcjum badawczego EuroFlow. Warto wspomnieć, że w pracach tego konsorcjum od 2006 uczestniczy Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, ŚUM. Efektem tej współpracy są wspólne projekty i publikacje.