Wybory władz Towarzystwa – pismo w sprawie przedłużenia kadencji

Wybory władz Towarzystwa – pismo w sprawie przedłużenia kadencji

Szanowni Państwo Członkowie Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej,

Zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej kadencja Władz Towarzystwa trwa cztery lata. Kadencja aktualnego Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej upłynęła zatem, zgodnie ze statutem, w czerwcu 2020 r.
Planowaliśmy, zgodnie z obowiązującymi nas postanowieniami statutu, przeprowadzić wybory nowych Władz Towarzystwa podczas Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, które odbyłoby się w ramach X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej w terminie 28 – 30 maja 2020 r. Ze względu na ogłoszony na terenie Rzeczpospolitej stan epidemii Zjazd nie mógł się odbyć.

24 czerwca 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, w wyniku której wprowadzono zasadę, że jeżeli kadencja władz towarzystwa upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Biorąc pod uwagę szczególny czas w związku z epidemią COVID-19, Zarząd Główny Towarzystwa podjął uchwałę, na mocy której zdecydował wstrzymać się, na podstawie art. 10 ust. 1f ustawy Prawo o stowarzyszenia, z przeprowadzeniem wyborów Władz Towarzystwa do czasu odwołania na terytorium Rzeczpospolitej stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

Jesteśmy przekonani, że działanie takie umożliwi wszystkim członkom udział w Walnym Zgromadzeniu i oddanie głosu w warunkach normalnej działalności. Jednocześnie wszyscy kandydaci będą mieć zapewnioną swobodną możliwość zaprezentowania swojej kandydatury.

Jako Zarząd, zobowiązujemy się dalej rzetelnie wypełniać powierzone nam obowiązki i wyznaczyć termin wyborów nowych Władz niezwłocznie po ustaniu stanu zagrożenia wywołanego COVID-19.

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej,

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Przewodniczący Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Pobierz pismo Władz Towarzystwa